Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

Elállási jog (45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján)

Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Levelezési cím: 1039 Budapest, Őszike u. 4. 4/17., Nagy Tímea E.V.
E-mail cím: narvalkristaly@gmail.com
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Amennyiben elállási szándékát írásban jelzi, úgy az elállási nyilatkozat beérkezéséről e-mailen értesítjük.

AZ ELÁLLÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

Nagy Tímea E.V. a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését követelheti.

A visszatérítés a fogyasztó által történt fizetési móddal megegyezően történik. Amennyiben a fogyasztó úgy rendelkezik, a visszatérítés történhet bankszámlára történő utalással is.

Az elállási nyilatkozat beérkezését követően a Szolgáltató minden esetben felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval és pontosítja az elállás folyamatát, részleteit. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra:

1039 Budapest, Őszike u. 4. 4/17., Nagy Tímea E.V. címre

a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Az utánvéttel küldött csomagot nem áll módunkban átvenni!

Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (termék sérült, vagy hiányos) Felhívjuk figyelmét, hogy a visszaküldés során, nem megfelelő csomagolás esetén bekövetkezett sérülésért Ön a felelős.

Bizonyos esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

Kifejezetten a vásároló kérésére, az Ő általa szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően készített. (pl. poszter, egérpad)

Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:
Levelezési cím: 1039 Budapest, Őszike u. 4. 4/17., Nagy Tímea E.V.
E-mail cím: narvalkristaly@gmail.com
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: