Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek
Hatályos: 2020. június 5. napjától

1.§ Érvényesség
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a Nagy Tímea (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett narvalkristaly.hu honlapon (továbbiakban: „Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamennyi árucikkre. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruház (és adott esetben az offline eladás valamelyike) és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.
A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

2.§ Szolgáltató

A Szolgáltató neve: Nagy Tímea egyéni vállalkozó
Székhely: 1039 Budapest, Őszike utca 4.
Nyilvántartási szám: 54824689
Adószám: 56191806-1- 41
Postacím: 1039 Budapest, Őszike utca 4.
Telefonszám: +36 30 562 3889

E-mail cím: narvalkristaly@gmail.com

3.§ A Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Webáruház használata során a Váráslónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.
3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
3.3. Amennyiben a Vásárló a Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Vállalkozásunk az Áfa törvény 166. § alapján minden értékesítésről számlát bocsát ki. A számla kötelező kelléke a vevő neve és címe, ezért a vállalkozásunknál történő vásárlásnak feltétele, hogy ezeket az adatokat minden vásárláskor meg kell adni.

4.§ Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Webáruház hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a narvalkristaly.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

4.1. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények: Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A narvalkristaly.hu a Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Vásárlás” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a „Vásárlás” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás/digitális tartalom stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

4.2. A szerződés írásbelisége, iktatása: A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.
4.3. Az ügyintézés, szerződés nyelve: Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.
4.4. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás: Szolgáltató , illetve a Webáruház nem vetette alá magát semmilyen általános magatartási kódex rendelkezéseinek.
4.5. Termék információk: A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.
A Webáruházban megjelenített készlet információk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Webáruház adatbázisa frissítve lett. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.
4.6. Adatbeviteli hibák: Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 4.1. pontjának 6. bekezdése tartalmazza.
4.7. Árfeltüntetés: A Webáruház által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett árak, magyar forintban értendő, fizetendő. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.
A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.
Szolgáltató a Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.
Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
Áfa visszatérítés: Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.
A Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.
4.8. Hibás/téves árfeltüntetés:Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruházban, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

  • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
  • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
  • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
    Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

5.§ Szolgáltatások tartalma, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

5.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítés:

-ásvány termékek értékesítése,
-ajándéktárgyak értékesítése

A Megrendelő a szerződés szerinti termékek és szolgáltatások lényeges tulajdonságairól a www.narvalkristaly.hu weboldalon tájékozódhat.

Az ásványok nem gyógyászati eszközök, és nem alkalmasak bármely testi, vagy lelki probléma megoldására. Az itt leírtak a kristályokkal kapcsolatos tradícionális szakirodalom alapján készültek. Ha valamilyen fizikai vagy mentális betegség gyanúja merül fel, keresse fel orvosát. (Btk. 187. törvény módosítása alapján készült felhívás.)

Az ásványok gyógyhatásairól szóló információk kizárólag tájékoztató jellegűek.
Hatásuk nem tudományosan elismert meglátás, pusztán a több évezredes megfigyeléseken és tapasztalatokon alapul, mint általában az alternatív gyógymódok nagyrésze.

Az ásványok természetes képződmények. A természetes hibák (színfoltosság, repedések, átlátszó – áttetsző, zárványok) vagy a nem tökéletes csiszolás miatt nem tudunk reklamációt elfogadni! Ezek nem üvegtermékek! Ennek ellenére, (repedés, zárvány vagy nem tökéletes csiszolás miatt) amennyiben mégis szeretné kicseréltetni a terméket, (ha van raktáron) úgy a szállítás költsége oda-vissza Önt terheli.
Az ásványok megbízható nagykereskedésből származnak (ásványszakértő által bevizsgált). A webáruházban valódi ásványkövek közül lehet válogatni.

Az ásványok nem helyettesítik az orvosi kezelést!

A leírásokhoz felhasznált irodalmak:
Judy Hall: Kristálybiblia (1-2-3) Alexandra Kiadó
Katrina Raphaell: Crystal Enlightenment
Petra Neumayer – Tom Peter Rietdorf: Titokzatos orosz gyógymódok
Természet Gyógyász Magazin
Regina Martino: Sungite: Protection, Healing, and Detoxification
Gems&Jewellery 2016. március / ápr. / 25. kötet / 2. sz. 25–27; gem-a.com
www.healingwithcrystals.net

5.1.1. Ásvány termékek, ajándéktárgyak értékesítése

Az ásvány termékek, ajándéktárgyak megvásárlásának folyamata, ahol a termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosár” ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A kosár gombra klikkelve a „Kosár megtekintése” vagy „Fizetés” feliratú gombok láthatók. Ha a „Kosár megtekintése” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Pénztár” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat, szállítási adatokat és választhat a szállítási módok és a fizetési módok közül. A szállítási lehetőségek közül (Posta szállítás, Foxpost automata). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. A „Tovább” gombra kattintva lehet jóváhagyni a megadott beállításokat. A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Rendelés megerősítése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el Szolgáltató részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Fizetési opciók”, (2) „Számlázási cím”, (3.) „Szállítási cím”, (4.) „Szállítási módja”, (5.) „Fizetési módja” feliratokra kattintva. A (6.)„Rendelés megerősítése” pontban a rendelés megerősítése történik meg.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Rendelés megerősítése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy köszönő oldalra érkeztet a rendszer és e-mailben tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről amivel a megrendelésének visszaigazolását küldjük el számára.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelölő négyzet kitöltésének és az ÁSZF elfogadásának hiányában a szolgáltatás igénybe vételére nem jogosult, a szerződés nem jöhet létre a Felek között.

Szolgáltató a Megrendelő szerződéses jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolja. A Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás nem érkezik meg hozzá a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül.

A megrendelés, illetve a visszaigazolás akkor válik hatályossá, amikor az a Szolgáltató, illetve a Megrendelő számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezett meg kellő időben a Megrendelő részére, mert Megrendelő hibás e-mail címet adott meg a megrendelés során, vagy az e-mail fiókja tárhelyének telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben a Megrendelő által választott fizetési módnak megfelelő releváns információkról tájékoztatja a Megrendelőt.

6.§ Termék rendelkezésre állása

6.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.
6.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.

7.§ Fizetés, számlakiállítás

7.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül, díjbekérő alapján előreutalással.
7.2. Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége a UniCredit Bank Hungary Zrt., székhely: 1054 Budapest , Szabadság tér 5-6. , cégjegyzékszám: 01 10 041348
7.3. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

A Szolgáltató a kiállított számlát a megvásárolt termékekkel együtt juttatja el a Vásárolóhoz.

7.5. A számla másolatát Szolgáltató megőrzi és a kibocsátástól számított 8 évig tárolását biztosítja.

8.§ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik. Lejárt határidejű tartozással rendelkező vevők esetében új megrendelés felvételét, vagy teljesítését csak a tartozás kiegyenlítését követően vállalja. Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató az MNB által meghatározott mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat illeti meg.

9.§ Felelősség

9.1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek a Webáruház részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Szerződésszegés esetén a Webáruház csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Webáruház részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.
9.2. Korlátozó események esetén, mely meggátolja a felhasználót Szolgáltató webáruház használatában és ezzel megakadályozza a rendeléseinek leadását.
9.3. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.
9.4. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetjük a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírásokat, a használati utasításokat azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Az általunk forgalmazott termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót csatolunk, azonban amennyiben véletlenül mégsem kapná meg a termékkel együtt kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használata előtt szíveskedjen jelezni az ügyfélszolgálatunknak, és természetesen haladéktalanul pótoljuk.
9.5. A Webáruházban található fényképek illusztrációk!
9.6. Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.
9.7. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.
9.8. Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a narvalkristaly.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.
9.9. A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az Internethez való csatlakozás megszakadása miatti károkért minden esetben, mikor a felhasználó használatba szeretné venni Szolgáltató által elhelyezett webáruházat, védekezés az online terjedő vírusok és a számítógépében kárt okozó programok ellen a felhasználó feladata.
9.10. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vásárló az Online honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

10.§ Kellékszavatosság, termékszavatosság

Kellékszavatosság:

10.1. Szolgáltatások

A Szolgáltató szolgáltatásai tekintetében a kellékszavatossági igények közül a kijavítás, a kicserélés, illetve az árleszállítás fogalmilag kizárt.

10.2. Termékértékesítés

A Megrendelő a megvásárolt termék (ásvány, ajándéktárgy) hibája esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melynek keretében kérheti a termék kicserélését. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség. Ha a Megrendelő a kicserélést nem kérte vagy nem kérhette, arányos árleszállításra jogosult, illetve elállhat a szerződéstől, ha a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.2.1. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.2.2. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.

10.2.3. A Megrendelő kellékszavatossági igényeire vonatkozó további részletszabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény tartalmaz.

11.§ Termékszavatosság
11.1. A termék (ásvány, ajándéktárgy) hibája esetén a Megrendelő választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által közétett leírásban szereplő tulajdonságokkal.

11.2. Termékszavatossági igényként a Megrendelő a hibás termék kicserélését kérheti az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A termék jellegéből adódóan kijavításra nincs lehetőség.

11.3. Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

11.4. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

11.5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
-a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak(forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11.6. Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete alapján a Szolgáltatónak az által értékesített termékekre nézve jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

12. §. Lemondás, megszűnés, elállás

12.5. Termék (ásvány, ajándéktárgy) megrendelése és vásárlása esetén a Megrendelő az elállási jogát az ásványnak, ajándéktárgynak, (illetve több ásvány, ajándéktárgy adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék) a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

12.6. Az elállási jogát a Megrendelő az ÁSZF mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával érvényesítheti.

12.7. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt megküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését.

12.8. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12.9. Az írásban történő elállás akkor minősül határidőben érvényesítettnek, ha a Megrendelő ezen nyilatkozatát tizennégy naptári napon belül megküldi a Szolgáltató részére.

12.10. A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a termék árát Megrendelő részére. A Szolgáltató a visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.

12.11. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat a Szolgáltató, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

12.12. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Megrendelő az ásványokat, ajándéktárgyakat vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazoltam hogy azt/ azokat visszaküldte.

12.13. Megrendelő az elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató postacímére visszaküldeni.

A termék visszaküldésének költségét Megrendelő viseli.

Visszatérítési és visszaküldési szabályzat

12.15. A Szolgáltató a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF bármely pontját bármely szolgáltatás tekintetében megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő nem jogosult a szolgáltatást igénybe venni.

12.16. Amennyiben a Megrendelő a díjat a visszaigazoló e-mailben rögzített fizetési határidőn belül nem fizeti meg, a szerződés megszűnik és a jelentkezése haladéktalanul törlésre kerül.

12.17. A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

13.§. Személyes adatok kezelése, adatvédelem

13.1. A Megrendelő a termék értékesítéséhez az alábbi adatokat közli Szolgáltatóval: család és utónév, lakcím, számlázási adatok (név, cím), postacím, telefonszám.

13.2. A Szolgáltató elkötelezett a Megrendelő adatainak legmagasabb szintű, jogszabályban rögzített védelme iránt, ennek érdekében a Szolgáltató a www.narvalkristaly.hu weboldalon közzéteszi Adatkezelési Tájékoztatóját, amely egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintetteket valamennyi, a személyes adatok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott személyes adatok és más, egyéb a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok kezelése szempontjából lényeges azon információkról, melyet az érintettnek ismernie kell.

13.3. A Szolgáltató a Megrendelő előzetes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a hatályos jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartásával, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) foglaltaknak megfelelően végzi.

13.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató részére megadott adatai a saját személyes adatai, melyek a valóságnak megfelelnek, a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

14.§ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

A Megrendelő a kifogásait közvetlenül a Szolgáltató felé írásban (e-mailben vagy a Szolgáltató postacímére) megküldött panaszával érvényesítheti. A Szolgáltató a kifogást elbírálja és a Megrendelőt erről értesíti a kifogás igazolható megérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül.

14.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

14.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül található.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken itt elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

14.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
Elérhetőségek
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
14.4. Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

15.§ Záró rendelkezések

15.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
● az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
● a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
● az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet,
● a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint
● a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.
15.2. Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.
15.3. A https://narvalkristaly.hu/ honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF és az adatkezelési tájékoztató megismerés céljából történő letöltése.
15.4. ÁSZF egyoldalú módosítása: Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Nagy Tímea

webáruház tulajdonos